Stichting ‘t Olde Manegepeerd staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut beogende instelling (ANBI).

Voor wie geld aan onze stichting wil schenken of nalaten, is het goed te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen/nalatenschappen. Omdat wij als goed doel zijn vrijgesteld van schenkingsbelasting en successierechten betekent dit dat alles wat u aan ons schenkt of nalaat, volledig ten goede komt aan de oude manegepaarden. Ook zijn schenkingen en donaties in veel gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (particulieren) of winstbelasting / VPB voor bedrijven.

Op de website van de belastingdienst vindt u actuele informatie over schenken aan ANBI organisaties.

 

Stichting ‘t Olde Manegepeerd

Correspondentieadres:
Lovènseweg 3
8146 PK Dalmsholte
Tel.     (+31) 0572 – 330223
Mob.  (+31)  06 – 12874764

IBAN nummer: NL 94 RABO 0378923722 Rabobank te Ommen

KVK nummer: 41025547
Fiscaal nummer: 806066350

Het bestuur verricht haar werkzaamheden op basis van vrijwilligheid, er is geen sprake van beloning.

Wij werken met een vaste groep vrijwilligers die met veel inzet de paarden verzorgt. Verder zijn er groepen die eenmalig of incidenteel komen helpen. Ook vragen wij aan de maneges van wie wij een paard geplaatst hebben om eens per jaar een groep vrijwilligers te sturen om te helpen.

Doel van de stichting
Het doel van stichting ’t Olde Manegepeerd is het bieden van opvang aan uitgewerkte manegepaarden en -pony’s. Hiermee wil de stichting voorkomen dat paarden die hun hele leven hard gewerkt hebben worden afgemaakt, zodra ze niet meer rendabel zijn voor een manege.
 
Om het werk met en voor de paarden te kunnen doen, is er natuurlijk geld nodig. Voor de realisatie van het doel is de stichting geheel afhankelijk van giften en vrijwilligers.

Giften

De stichting werft geld door:
 • Inzamelacties die door maneges worden georganiseerd ten gunste van de stichting. 
 • Het werven van jaardonateurs (min. € 15,- per jaar), Adoptanten (vanaf € 5,- per maand) en eenmalige donaties.
 • Toerisme (onder andere via www.deboeralsgastheer.nl );
 • Verkoop van tweedehands spullen. D
 • Inzameling van Inkt cartridge en mobiele telefoons;
 • Inzameling van kleding;
 • Inzameling van frituurvet;
 • Het benaderen van bedrijven en fondsen verstrekkende organisaties met het verzoek onze stichting financieel te steunen. Door giften van deze stichtingen hebben wij in voorgaande jaren stallen, de paardenbak, de mestplaat, het straatwerk en de water,- en voerbakken kunnen vernieuwen. Ook is er een rolstoelvriendelijke ingang gerealiseerd. Op onze sponsor pagina treft u namen aan van organisaties die ons werk steunen.

Vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester.
De stichting heeft een betaalrekening en een spaarrekening. Alle bedragen die niet direct hoeven te worden aangewend voor het betalen van de kosten, worden op de spaarrekening gezet. De bedragen worden weer teruggeboekt naar de betaalrekening wanneer er grotere uitgaven gedaan moeten worden. De stichting houdt geen (grootschalige) reserves aan en valt hiermee zeer ruim binnen de CBF normen. 
 
De inkomsten wordt besteed aan:
Huur schuur
Huur land
Voer
Dierenarts
Hoefsmid
 
Uitgeoefende activiteiten
De activiteiten die in 2018 zijn uitgeoefend zijn:
 • Het verzorgen van de paarden (stallen uitmesten, voeren, paarden in de wei zetten en uit de wei halen, hoeven laten bekappen);
 • Het organiseren van Kijk- en Doedagen. Dit zijn dagen waarbij tweedehands spullen verkocht worden in de schuur waar ook de paarden gestald zijn. De opbrengst is voor de stichting. De spullen worden gratis ter beschikking gesteld door derden. Naast de verkoop van spullen vinden er ook extra activiteiten plaats, zoals een lezing of een picknick met de paarden;
 • Het begeleiden van het contact tussen mens en paard;
 • Het begeleiden van mensen in het kader van het leerbedrijf;
 • Het begeleiden van mensen met een beperking (We zijn geen zorgboerderij)

Winst en verlies rekening 2017-2018

2018 2017
Netto omzet 48.705 49.657
Bruto bedrijfsresultaat 48.705 49.657
Huisvestingskosten 20.636 17.348
Exploitatiekosten 22.715 17.384
Kantoorkosten 868 902
Algemene kosten 1.290 1.441
Afschrijvingen 3.123 2.674
Som der bedrijfskosten 48.633 39.748
Bedrijfsresultaat 73 9.908
Rente baten en soortgelijke opbrengsten 2 22
Rente lasten en soortgelijke kosten -422 -368
Som der financiële baten en lasten -420 -346
Reserveringen bedrijfsrisico’s & onderhoud 0 -6.000
Resultaat -347 3.562

Winst en verlies rekening 2016-2017

2017 2016
Netto omzet 49.657 55.425
Bruto bedrijfsresultaat 49.657 55.425
Huisvestingskosten 17.348 15.566
Exploitatiekosten 17.384 21.876
Kantoorkosten 902 1.408
Algemene kosten 1.441 1.564
Afschrijvingen 2.674 997
Som der bedrijfskosten 39.748 41.411
Bedrijfsresultaat 9.908 14.014
Rente baten en soortgelijke opbrengsten 22 25
Rente lasten en soortgelijke kosten -368 -371
Som der financiële baten en lasten -346 -346
Reserveringen bedrijfsrisico’s & onderhoud -6.000 -6.000
Resultaat 3.562 7.668

Winst en verlies rekening 2015-2016

2016 2015
Netto omzet 55.425 44.904
Bruto bedrijfsresultaat 55.425 44.904
Huisvestingskosten 15.566 17.545
Exploitatiekosten 21.876 22.781
Kantoorkosten 1.408 1.089
Algemene kosten 1.564 1.128
Afschrijvingen 997 306
Som der bedrijfskosten 41.411 42.849
Bedrijfsresultaat 14.014 2.055
Rente baten en soortgelijke opbrengsten 25 93
Rente lasten en soortgelijke kosten -371 -513
Som der financiële baten en lasten -346 -420
Reserveringen bedrijfsrisico’s & onderhoud -6.000 0
Resultaat 7.668 1.635

Winst- en Verliesrekening 2015-2014

2015 2014
Netto-omzet  €  44.904  €  60.345
Bruto bedrijfsresultaat  €  44.904  €  60.345
Huisvestingskosten  €  17.545  €  15.000
Exploitatiekosten  €  22.781  €         –
Kantoorkosten  €    1.089  €         –
Algemene kosten  €    1.128  €  48.511
Afschrijvingen  €       306  €         –
Som der bedrijfskosten  €  42.849  €  63.511
Bedrijfsresultaat  €    2.055  €    3.166-
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  €        93  €        93
Rentelasten soortgelijke kosten  €       513-  €       529-
Som der financiële baten en lasten  €       420-  €       436-
Resultaat  €    1.634  €    3.602-