Stichting ’t Olde Manegepeerd staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut beogende instelling (ANBI).

Voor wie geld aan onze stichting wil schenken of nalaten, is het goed te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen/nalatenschappen. Omdat wij als goed doel zijn vrijgesteld van schenkingsbelasting en successierechten betekent dit dat alles wat u aan ons schenkt of nalaat, volledig ten goede komt aan de oude manegepaarden. Ook zijn schenkingen en donaties in veel gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (particulieren) of winstbelasting / VPB voor bedrijven.

Op de website van de belastingdienst vindt u actuele informatie over schenken aan ANBI organisaties.

Hieronder nog even hoe je hem het beste bij de ANBI organisatie kan vinden.

Stichting `t Olde Manege Peerd

Dalmsholte

 

Stichting ’t Olde Manegepeerd

KVK nummer: 41025547

Fiscaal nummer: 806066350

 Contactgegevens:

Lovènseweg 3

8146 PK DALMSHOLTE

Tel.: 0572-330223 / 06-12874764

E-mail: info@manegepeerd.nl

Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0378923722

www.manegepeerd.nl

 

 

Doel stichting

Het doel van Stichting ’t Olde Manegepeerd is het bieden van opvang aan uitgewerkte manegepaarden en -pony’s. Hiermee wil de stichting voorkomen dat paarden die hun hele leven hard gewerkt hebben worden afgemaakt, zodra ze niet meer rendabel zijn voor de manege.

De stichting is opgericht  in 1997, nadat Pablo, een oud manegepaard, bij de oprichters van de stichting, Rika en Appie (Albert) Lassche, kwam.

Om het doel te bereiken was allereerst ruimte voor de paarden nodig. Deze ruimte kwam beschikbaar omdat buurman Jan Hulsink gestopt was met zijn bedrijf aan de Beukenlaan 2 te Dalmsholte. Van hem kon de stichting de schuren en 6 hectare land huren.  Hier hadden we ruimte voor maximaal 45 uitgewerkte manegepaarden en -pony’s. Met ingang van 1 juli 2021 is de huurovereenkomst beëindigd en is de stichting (terug)verhuisd naar de lovenseweg 3. Met ingang van 15 juni 2021 staan de paarden op 6 hectare huurgrond waarvan 7 paarden in de reeds bestaande stallen bij de woning kunnen staan. Dit groepje is wisselend en er wordt gekeken naar welke paarden baat hebben bij extra voer of waarvan hun gezondheid de weidegang (tijdelijk) niet verdraagt. De gemeente Ommen heeft toestemming verleend voor het bouwen van 20 schuilstallen op de grond aan de lovenseweg 3, dit betreft een tijdelijke bouwvergunning voor de duur van 10 jaar. De stichting bouwt af naar <20 paarden middels natuurlijk verloop voordat we het beleid aanpassen. Vanaf 2019 worden er daarom geen nieuwe paarden opgevangen. Voor de toekomst is er de intentie om als stichting de missie te blijven voortzetten, of wel door paarden op onze locatie op te blijven vangen alsmede om een bemiddelingspositie aan te gaan voor uitgewerkte manegepaarden.

Door de jaren heen zijn er paarden gekomen van maneges uit het hele land. Ook kwamen er vrijwilligers en groepen om te helpen, waardoor de dieren veel meer zorg en aandacht kregen.

De stichting kreeg het vertrouwen van de Dierenbescherming en de dierenkliniek in Hellendoorn. De dierenkliniek  heeft schriftelijk vastgelegd dat zij bereid is de stichting tegen kostprijs te helpen in geval van calamiteiten. Hiermee wordt voorkomen dat de paarden wegens een onvoorziene beëindiging van de stichting de handel in gaan. Bij de dierenkliniek is ook de hoefsmid aangesloten. Ook zijn wij beneficiant van stichting Dierenlot sinds 2006

Om het doel te bereiken is er natuurlijk ook geld nodig. Voor meer informatie over het vermogen van de stichting, wordt verwezen naar het kopje ‘vermogen’.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Rika Lassche -Wezeman

geboortedatum 1 november 1948

Penningmeester

Tijdelijk waargenomen door Marjo Nieboer.

 

Mede bestuurslid

Boukje Reindersma

Geboortedatum: 06 oktober 1969

 

Secretaris

Marjo Nieboer

Geboortedatum: 18 juli 1981

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid, er is geen sprake van beloning.

 Vermogen

Voor de realisatie van het doel is de stichting geheel afhankelijk van giften en vrijwilligers.

Vrijwilligers

Er is een vaste groep vrijwilligers die met veel inzet de paarden verzorgt. Verder zijn er groepen die eenmalig of incidenteel komen helpen. Er is altijd genoeg werk te verrichten. De stichting vraagt de maneges die een paard aan de stichting hebben overgedragen  eveneens om eens per jaar een groep vrijwilligers te sturen om te helpen. Ook is er ruimte voor mensen die vanuit langdurige ziekte of bijstand weer moeten participeren in een werkomgeving.

Er is een samenwerkingsverband met d’olde vechte, een Europees uitwisselingsproject waarbij een wisselende groep voor de duur van 2 maanden of een jaar komen helpen bij de stichting. Hierbij verrichten ze alle voorkomende werkzaamheden.

Ook is de stichting een erkend leerbedrijf en worden er stageplaatsen aangeboden aan leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs en praktijkonderwijs De Maat en speciaal middelbaar onderwijs de Boslust in Ommen.

 Giften

De stichting werft geld door:

 • Het verplicht stellen van een eenmalige bijdrage van de manege van €250,00 wanneer het paard aan de stichting wordt overgedragen;
 • De manege vragen om acties te organiseren waarvan de opbrengst naar de stichting gaat;
 • De manege vragen om adoptanten en donateurs te werven;
 • De bijdragen van (al dan niet door de manege geworven) adoptanten en donateurs. Adoptanten adopteren een paard vanaf € 5,00 per maand en donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15,00;
 • Inzameling van kleding;
 • Inkt cartridge;
 • Frituurvet inzameling;
 • Sponsor klik en soortgelijke wervingsacties;
 • Het benaderen van overkoepelende goede doelen;
 • De kijk- en doedagen, elke laatste zondag van de maand. Hier worden tweedehands paardenspullen verkocht. Ook worden er op deze dagen wisselende geld genererende activiteiten georganiseerd en kunnen bezoekers koffie/thee/fris met een broodje of koek kopen;
 • Deelname aan acties waarbij goede doelen met de meeste stemmen een geldbedrag ontvangen.

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. De stichting heeft een betaalrekening en een spaarrekening. Alle bedragen die niet direct hoeven te worden aangewend voor het betalen van de kosten, worden op de spaarrekening gezet. De bedragen worden weer teruggeboekt naar de betaalrekening wanneer er grotere uitgaven gedaan moeten worden.

 Het vermogen wordt besteed aan:

 • (bouw schuil)stalling ( eind 2021);
 • Huur land;
 • Voer;
 • Dierenarts;
 • Hoefsmid

De kosten per paard bedragen in totaal plusminus € 80,00 per maand.

 Uitgeoefende  activiteiten

De activiteiten die in 2021 worden uitgeoefend zijn

 • Het verzorgen van de paarden (mest uit het land verwijderen, stallen uitmesten,

voeren, paarden in de wei zetten en uit de wei halen, hoeven (laten) bekappen);

 • Het organiseren van kijk- en doedagen (dit zijn dagen waarbij tweedehands spullen verkocht worden evenals het aanbieden van koffie/thee en dergelijke. De opbrengst is voor de stichting. De spullen worden gratis ter beschikking gesteld door derden. Naast de verkoop van spullen, vinden er soms ook extra activiteiten plaats, zoals een lezing, paardensafari of een picknick met de paarden);
 • Deelname aan acties waarbij goede doelen met de meeste stemmen een geldbedrag ontvangen;
 • Het begeleiden van mensen in het kader van het leerbedrijf;
 • Stage begeleiden. Zij komen om leer ervaring op te doen.

Financieel jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021 Stichting Olde Manegepeerd

 

Standaardformullier ANBI Stichting Manegepeerd 2021